CKS College Celebrates Teacher’s Day

Araw ng Guro sa CKS College

 

The entire Chiang kai Shek College community celebrated teachers’ day on September 27 in the newly renovated school auditorium. 

Ipinagdiwang ng buong komunidad ng Chiang kai Shek College ang araw ng mga guro noong Setyembre 27 sa bagong ayos na auditorium ng paaralan.

Service awards were given to faculty and staff who have been with the school for 5 to 50 years. Among the recognized awardees were:

 Ang mga parangal sa serbisyo ay ibinigay sa mga guro at kawani na nagsilbi sa paaralan sa loob ng 5 hanggang 50 taon. Kabilang sa mga kinikilalang awardees ay:

 

5- year awardees:

Ms. Hannah Mae De Jesus- PYP coordinator

 

Ms. Rabbie Gacutan- PYP teacher

 

10-year awardee:

Ms. Erica Ramos- IB secretary

 

25-year awardee:

Mr. Hoover Dy- Chinese Math teacher

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The occasion was further celebrated through an interpretative number by teachers, a video message from students, and a sumptuous meal provided by the school for teaching and non-teaching staff. 

 Ang okasyon ay higit na ipinagdiwang sa pamamagitan ng isang interpretative number ng mga guro, isang video message mula sa mga mag-aaral, at isang marangyang pagkain na ibinigay ng paaralan para sa mga kawani at guro.

 

The IB family greets everyone a happy teacher’s day! 

Binabati ng pamilya IB ang lahat ng isang maligayang araw ng guro!

OPEN HOUSE

NEWS FLASH